Preambuła

„Pustelnia Świętego Szarbela” w Nowym Belęcinie powstała z inicjatywy Oratorium Świeckiego św. Filipa Neri na Świętej Górze oraz należących do niego Państwa Longiny i Wiesława Szulców i została poświęcona w dniu 15 maja 2015 roku przez o. Charbela Beiroutchy OLM, przełożonego klasztoru pw. Świętego Marona, kustosza grobu Świętego Szarbela w Annaya w Libanie, za wiedzą i błogosławieństwem J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego. Inicjatorzy Pustelni Świętego Szarbela są również czynnymi współuczestnikami Ogólnopolskiego Katolickiego Ruchu „Wspólnota Świętego Szarbela”.

 

Rozdział I  –  Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Pustelnia Świętego Szarbela w Nowym Belęcinie, zwana dalej „Pustelnią”, jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Ogólnopolskiego Katolickiego Ruchu „Wspólnota Świętego Szarbela” zwana dalej „Wspólnotą”, która została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr 22/395/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku, zgodnie z art. 2 ust. 2 Statutu.
 2. Pustelnia działa w oparciu o Statut Wspólnoty oraz niniejszy regulamin, który został przyjęty przez Biskupa Delegata Wspólnoty.
 3. Pustelnia znajduje się na terenie Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Marii Magdaleny w Siemowie, archidiecezja poznańska.

Art. 2

 1. Pustelnia jest owocem modlitewno-apostolskiego działania Wspólnoty, która gromadzi wiernych świeckich i duchownych pragnących pogłębić swoją relację z Bogiem poprzez nabożeństwo do św. Szarbela.
 2. Każdy wierny, który pragnie pogłębić swoją relację z Bogiem poprzez poznanie życia i duchowości św. Szarbela oraz ma szczerą intencję służenia Bogu poprzez naśladowanie cnót libańskiego Pustelnika, po odbyciu przynajmniej trzech dni rekolekcji w Pustelni, może zwrócić się do Kustosza Pustelni z prośbą o przyjęcie w poczet członków Pustelni.
 3. Kustosz Pustelni ma prawo wydać zaświadczenie o przebytych rekolekcjach w Pustelni.

 

Rozdział II – Struktura i władze

Art.3
Władze Pustelni

 1. Władzami Pustelni są:
  a. Moderator Krajowy Wspólnoty Świętego Szarbela,
  b. Kapłan Opiekun Pustelni,
  c. Kustosz Pustelni.
 2. Kadencja kapłana Opiekuna Pustelni trwa pięć lat, z możliwością sprawowania funkcji przez kolejne kadencje, o ile Biskup ordynariusz nie postanowi inaczej.
 3. Kustosz Pustelni jest osobą świecką odpowiedzialną za prowadzenie Pustelni, jako wewnętrznej jednostki organizacyjnej Wspólnoty.
 4. Kustosz Pustelni jest członkiem Rady Asystentów Świeckich Wspólnoty.

Art. 4
Kapłan Opiekun Pustelni

 1. Kapłanem Opiekunem Pustelni jest delegowany przez Ordynariusza miejsca kapłan, na wniosek Moderatora Krajowego. Kapłan zakonny potrzebuje również pisemnej zgody swojego przełożonego.
 2. Kapłani członkowie Wspólnoty pełnią rolę przewodników duchowych zgodnie z art. 22 Statutu Wspólnoty Świętego Szarbela.
 3. Dla lepszej opieki duszpasterskiej nad członkami Wspólnoty, Opiekun Pustelni ad casum może zwrócić się do innego kapłana lub kapłanów o wsparcie duszpasterskie w Pustelni.

Art. 5
Kustosz Pustelni

 1. Kustosz Pustelni jest osobą świecką, która sprawuje nadzór nad działalnością Pustelni w imieniu Wspólnoty.
 2. Kustosz Pustelni, dla podkreślenia więzi ze Wspólnotą, jest ustanowiony na mocy dekretu Moderatora Krajowego, na okres pięciu lat, z możliwością sprawowania funkcji przez kolejne kadencje.
 3. Do zadań Kustosza Pustelni należy:
  a. strzeżenie duchowości Wspólnoty przy Pustelni;
  b. troska o duchowy program dnia podczas indywidualnych i wspólnotowych rekolekcji;
  c. troska o godne warunki modlitwy;
  d. dbałość o utrzymanie Pustelni;
  e. zachęcanie do zakładania Domów Modlitwy Świętego Szarbela.

 Art. 6
Członkowie Pustelni

 1. Członkami Pustelni mogą być osoby pełnoletnie i ochrzczone (świeckie, konsekrowane lub duchowni), które utożsamiają się z celami Wspólnoty oraz deklarują czynne uczestnictwo w realizacji tych celów.
 2. Przyjęcie wiernego w poczet członków Pustelni wiąże się równocześnie z jego uczestnictwem we Wspólnocie, jako członka nieformalnego zgodnie z art. 19 statutu Wspólnoty.
 3. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 jest zakonnikiem, wymagana jest zgoda jego przełożonego.
 4. O przyjęciu członków Pustelni w poczet członków nieformalnych Wspólnoty decyduje pisemna deklaracja kandydata oraz decyzja Kustosza Pustelni, za zgodą Moderatora Krajowego.
 5. Przynależność do Wspólnoty zgodnie z art. 20 ust. 3 Statutu Wspólnoty nie pociąga za sobą żadnych nakazów lub zakazów obowiązujących pod grzechem.
 6. Przynależność do Pustelni nie uniemożliwia członkostwa w innych wspólnotach katolickich.
 7. Od decyzji Moderatora Pustelni przysługuje prawo odwołania do Rady Moderatorów Wspólnoty ‒ zgodnie ze statutem Wspólnoty ‒ w terminie 30 dni od odmowy przyjęcia do Wspólnoty.
 8. Pustelnia, jako miejsce ciszy i milczenia, zapewnia warunki do nawiązania relacji z Bogiem w duchu modlitwy osobistej oraz wspólnotowej, zgodnie z art. 5 i 6 Statutu Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem podczas programu dnia:
  a. Eucharystii;
  b. Adoracji Najświętszego Sakramentu;
  c. Liturgii Godzin;
  d. Lektury i medytacji Słowa Bożego;
  e. Modlitwy różańcowej;
  f. Koronki do Bożego Miłosierdzia;
  g. Nabożeństwa do św. Szarbela.
 9. Każdy członek Pustelni może otrzymać błogosławieństwo olejem św. Szarbela, a także może przyjąć z rąk kapłana szkaplerz św. Szarbela, zgodnie z art. 5 ust. 4 Statutu Wspólnoty.
 10. Wszyscy członkowie Pustelni muszą przestrzegać praw i obowiązków Wspólnoty.

Art. 7
Utrata członkostwa

Utrata członkostwa w Pustelni, a zarazem we Wspólnocie, następuje zgodnie ze Statutem Wspólnoty.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Legnica, 25 stycznia 2024 r.
W święto Nawrócenia św. Pawła

 

bp Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki

Biskup Delegat
Konferencji Episkopatu Polski
Wspólnoty Świętego Szarbela