Obrzęd przyjęcia Szkaplerza Świętego Szarbela

„Bóg przyjdzie z Libanu, a Jego chwała zabłyśnie jak światło”.
Antyfona z Adwentu

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W.
Który stworzył niebo i ziemię.

K. Módlmy się:
Święty i nieśmiertelny Panie, Ojcze miłosierdzia, Ty wezwałeś św. Szarbela, aby podążał za Twoim Synem w światłości Jego nauki i ofiary Krzyża. Dopełnij uświęcenia naszego w bojaźni Twojej i racz + pobłogosławić ten szkaplerz ustanowiony na cześć świętego kapłana i pustelnika z Libanu, aby ci, którzy będą go pobożnie nosić, przez moc Krzyża Świętego, orędownictwo Najświętszej Dziewicy Maryi i modlitwę świętego Szarbela, zostali ochronieni od wszelkiego zła doczesnego i wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen

Następnie, kapłan kropi wodą święconą szkaplerz i czyniąc znak krzyża nakłada go, mówiąc:

W MOCY ZNANKU KRZYŻA ŚWIĘTEGO PRZYJMIJ TEN SZKAPLERZ ŚWIĘTEGO SZARBELA NA CHWAŁĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. AMEN.

Błogosławieństwo

Na zakończenie, kapłan modli się nad wszystkimi z wyciągniętymi rękami:

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

K.
Święty Boże i Ojcze miłosierdzia, przyjmij pokorną modlitwę naszą i racz pobłogosławić tych wszystkich, którym w Imię Twoje nałożyliśmy szkaplerz święty. Prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Szarbela i woń jego świętości – daj im, tak jak jemu, jasne spojrzenie, promienną twarz i czyste serce, aby współdziałając z łaską Twoją, mieli udział w łaskach których jemu udzielić raczyłeś i osiągnęli pełnię zjednoczenia z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.Amen

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,
Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W. Amen.

Szkaplerz Świętego Szarbela zatwierdził superior Klasztoru pw. św. Marona w Libanie.
Annaya, 22 października 2016 r.
Podpisał dokument:
Ojciec Opat Tannous Nehme OLM

 

 

Opis Szkaplerza

Szkaplerz św. Szarbela jest wyhaftowany na białym materiale z czarnym filcem, co nawiązuje do koloru habitu Zakonu Libańskich Maronitów.

Na awersie jest postać św. Szarbela z napisem po łacinie:
S. SARBELI – ORA PRO NOBIS (Św. Szarbelu – módl się za nami.)
Na rewersie szkaplerza znajduje się patriarchalny krzyż maronicki, litera M oraz lampa oliwna.

Wokół napis: CRUX SANCTA (Krzyż święty) – czarny kolor krzyża nawiązuje do tajemnicy śmierci Zbawiciela, wskazuje na kruchość życia, ale także jego godność. Potrójny krzyż patriarchalny symbolizuje tajemnicę Trójcy Świętej oraz jedność Kościoła wyrażoną w jedności biskupów i patriarchów z papieżem.

Wskazuje także na źródło każdej łaski, jaka jest nam dana w krzyżu Zbawiciela oraz nauki płynącej z poświęcenia św. Szarbela i jego umiłowania krzyża: Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją (2 Kor 13,3).

IMMACULATA WRAZ Z LITERĄ M (Niepokalana) – kolor niebieski wskazuje na „pełnię łaski” Matki Bożej, oraz niebo do którego prowadzi wierzących. To znak ofiarowania się Niepokalanej Dziewicy Maryi, czczonej z synowską miłością przez św. Szarbela w modlitwie różańcowej słowami Archanioła Gabriela: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28), co wyraża także nasze posłuszeństwo w naśladowaniu Maryi w wierze i zaufaniu Jezusowi, którego Ona sama uczy w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

ORATIO – kolor czerwony nawiązuje do ognistych języków, pod postacią których zstąpił Duch Święty w Wieczerniku, podczas modlitwy uczniów Jezusa wraz z Jego Matką. To wytrwała i oświecająca więź z Bogiem, co symbolizuje lampka oliwna. Takiej modlitwy uczy nas sam Jezus: „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił” (Mk 1,35).

Miejsce pustynne przypomina oddalenie od świata św. Szarbela, aby poświecić się całkowicie modlitwie, co przyniosło wielkie owoce dla całego Kościoła: „I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie”(Mt 21,22).

Tutaj można zamawiać: Szkaplerz św. Szarbela
PDF do pobrania