Domy Modlitwy Świętego Szarbela to miejsca, gdzie wierni przynajmniej raz w tygodniu zbierają się razem na modlitwie, zgodnie z nakazem Chrystusa „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20).  Dom modlitwy może być utworzony w domu rodzinnym, parafialnym lub zakonnym (za zgodą przełożonego), tak więc gromadzi wiernych świeckich, osoby zakonne i duchownych, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem przez wstawiennictwo św. Szarbela.

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas (nr 2564). Pierwszą Przewodniczką w modlitwie jest dla nas nasza Matka Maryja.  „Ewangelia ukazuje nam, jak Maryja modli się i wstawia w wierze: w Kanie Matka Jezusa prosi Syna, by zaradził potrzebom uczestników uczty weselnej, będącej znakiem innej Uczty – Uczty godów Baranka, podczas której ofiaruje On swoje Ciało i swoją Krew na prośbę Kościoła, swej Oblubienicy. W godzinie Nowego Przymierza, u stóp krzyża, Maryja zostaje wysłuchana jako Niewiasta, nowa Ewa, prawdziwa „Matka żyjących” (KKK 2618).

Dzieje Apostolskie podkreślają, że „wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (1,14), dlatego w centrum programu modlitw Domów Modlitwy Świętego Szarbela jest modlitwa różańcowa, którą tak bardzo ukochał święty Pustelnik z Libanu. Jest to również konkretna odpowiedź na prośbę Maryi w Gietrzwałdzie i Fatimie: „Chcę żebyście codziennie odmawiali różaniec”. Domy Modlitwy Świętego Szarbela mają promieniować na mapie Polski gorliwością i wytrwałością we wstawienniczym błaganiu za Kościół i Ojczyznę, za chrześcijan na Bliskim Wschodzie ale również za własną miejscowość i parafię, prosząc Boga o miłosierdzie i błogosławieństwo.

Członkowie Domów Modlitwy inspirują się życiem św. Szarbela Makhloufa zakorzenionym w starożytnej duchowości libańsko-maronickiej, aby w prostocie dawać we wszystkim pierwszeństwo Bogu. Wyraża się to w podejmowaniu życiowych decyzji zgodnych z wymogami Ewangelii, umacnianych częstym uczestnictwem w Eucharystii, regularną spowiedzią św., codzienną modlitwą, częstym czytaniem Pisma Świętego oraz angażowaniem się w miarę możliwości w życie parafialne.

Dom Modlitwy św. Szarbela powinien być otwarty dla wszystkich, którzy pragną wspólnie przeżywać i pogłębiać swoją więź z Bogiem w komunii ze Świętymi, a zaproszenie ludzi do modlitwy może stać się okazją do ewangelizacji i doświadczenia działania Boga przez żywą wiarę.

Do obowiązkowego programu Domu Modlitwy Świętego Szarbela należą:

  • modlitwa o błogosławieństwo dla domu i wszystkich członków Wspólnoty;
  • hymn o Świętym Szarbelu;
  • różaniec (jedna cząstka);
  • litania do Świętego Szarbela;
  • lektura jednego rozdziału z Pisma Świętego;
  • koronka do Bożego Miłosierdzia;
  • modlitwa za Kościół obrządku maronickiego oraz za Liban.

Do modlitwy należy przygotować krzyż, obraz Matki Bożej i św. Szarbela, Pismo Święte, wodę święconą oraz świecę lub lampkę oliwną.

Nazwy „Dom Modlitwy Świętego Szarbela” mogą używać tylko te Domy Modlitwy, które otrzymały dekret Moderatora Krajowego Wspólnoty Świętego Szarbela zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski. Chętni do praktykowania duchowości katolickiej pod patronatem i na wzór św. Szarbela mogą zgłosić się przez formularz zgłoszeniowy. Każdy zgłoszony Dom wraz z aktem ustanowienia otrzymuje obraz św. Szarbela z modlitwą błogosławieństwa Domu, modlitewnik Wspólnoty Świętego Szarbela oraz odznakę wskazującą na przynależność do Wspólnoty.

 

Ze statutów Wspólnoty Świętego Szarbela

Artykuł 17

Domy Modlitwy Świętego Szarbela są owocem modlitewno-apostolskiego działania Wspólnoty, która gromadzi wiernych świeckich i duchownych pragnących pogłębić swoją relację z Bogiem poprzez nabożeństwo do Świętego Szarbela.

 1. Każdy wierny, który pragnie pogłębiać swoją więź z Bogiem, poznając życie i duchowość Świętego Szarbela oraz innych świętych z Libanu, i posiada szczerą intencję służenia Bogu naśladując cnoty libańskiego mnicha, może się zwrócić do Moderatora Krajowego o ustanowienie Domu Modlitwy Świętego Szarbela.
 2. Domy Modlitwy Świętego Szarbela muszą składać się z co najmniej 3 osób tworzących jeden Dom Modlitwy.
 3. Domy Modlitwy Świętego Szarbela są tworzone na mocy dekretu zatwierdzonego przez Moderatora Krajowego, po zasięgnięciu opinii Moderatora Diecezjalnego lub Opiekuna Diecezjalnego i działają na podstawie niniejszego statutu oraz własnego regulaminu zatwierdzonego przez Radę Moderatorów.
 4. Dekret ustanawiający nowy Dom Modlitwy Świętego Szarbela, ze względu na charakter jego posługi i misję, jaką podejmuje w Kościele, powinien być publicznie ogłoszony w parafii, w której zostanie ustanowiony. Sposób ogłoszenia dekretu pozostaje w gestii proboszcza parafii.
 5. Ustanowienie Domu Modlitwy Świętego Szarbela wiąże się równocześnie z uczestnictwem we Wspólnocie jako członka formalnego.
 6. Dom Modlitwy Świętego Szarbela to miejsce modlitwy, które ma promieniować apostolską gorliwością. Uczestniczy w nim przynajmniej jedna osoba, która zobowiązuje się do trwania na modlitwie w wybranym przez siebie dniu tygodnia, zgodnie z programem Wspólnoty. Na spotkanie modlitewne należy zapraszać wszystkich chcących w nim uczestniczyć.
 7. Dom Modlitwy Świętego Szarbela może być utworzony w domu rodzinnym, parafialnym lub zakonnym (za zgodą przełożonego).
 8. Zewnętrznym znakiem przynależności do Domu Modlitwy Świętego Szarbela jest zatwierdzony obraz świętego Szarbela, który członkowie otrzymują od Moderatora Krajowego wraz z modlitewnikiem i odznaką. Przed rozpoczęciem modlitwy należy przygotować krzyż, obraz lub figurę Matki Bożej, Pismo Święte, wodę święconą oraz świecę lub lampkę oliwną.
 9. Do obowiązkowego programu Domu Modlitwy Świętego Szarbela należą:
  • hymn o Świętym Szarbelu;
  • różaniec (jedna cząstka);
  • litania do Świętego Szarbela;
  • lektura jednego rozdziału z Pisma Świętego;
  • koronka do Bożego Miłosierdzia;
  • modlitwa o błogosławieństwo dla Domu i wszystkich członków Wspólnoty;
  • modlitwa za Kościół obrządku maronickiego oraz za Liban.
 10. Opieką formacyjną nad Domami Modlitwy Świętego Szarbela na terenie danego oddziału pełni Moderator Diecezjalny.
 11. Dla dobrego funkcjonowania, Moderator Krajowy lub Moderator Diecezjalny może się zwrócić do kapłanów przy parafii, gdzie zostały ustanowione Domy Modlitwy Świętego Szarbela o pełnienie opieki duszpasterskiej.
 12. Tylko Domy Modlitwy Świętego Szarbela ustanowione dekretem Moderatora Krajowego, mają prawo używać w swojej nazwie sformułowania: Dom Modlitwy Świętego Szarbela.
 13. Zabronione jest Domom Modlitwy Świętego Szarbela prowadzenie działalności gospodarczej w imieniu Wspólnoty lub we własnym imieniu.